Regulamin konkursu „Larpowe Laury”


 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu Larpowe Laury w 2017 roku jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”, a nadzór nad nim pełni Bartosz Bruski. Sekretarzem konkursu jest Aleksandra Wicher.
  2. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 22-24.09.2017 w Toruniu.
  3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych gier.
 2. Uczestnictwo
  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik Coperniconu, który do dnia 25.07.2017 prześle prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail laury@copernicon.pl
  2. Przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem punktu programu, co oznacza, że nie trzeba zgłaszać go przez formularz na stronie Coperniconu.
  3. Przesłane formularze zostaną, bez imion i nazwisk twórców gier, przekazane przez sekretarza konkursu kapitule sędziowskiej, która wybierze pięć najlepszych gier do poprowadzenia na Coperniconie.
  4. Informacja o finałowych grach i ich twórcach zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 10.08.2017.
 3. Wymogi formalne dotyczące gier
  1. Twórca lub zespół twórców może zgłosić tylko jedną grę.
  2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane gry, które wcześniej przeprowadzono w ramach jakiegokolwiek innego konkursu larpowego, a także publikowane w formacie print and play lub zgłaszane na konkursy na scenariusz print and play, jak również spin-offy, prequele, sequele i wszelkiego rodzaju kontynuacje takich gier.
  3. Wszystkie gry konkursowe muszą być zaprojektowane pod dokładnie dziesięciu uczestników (z tylu osób składa się grono sędziowskie).
  4. Wszyscy autorzy gry muszą być oznaczeni w konspekcie, nawet jeśli nie będą oni jej prowadzili.
  5. W konkursie nie mogą brać udziału gry, których autorami lub współautorami są sędziowie lub organizatorzy.
  6. Gra powinna zostać stworzona przez co najmniej jednego z jej prowadzących. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie scenariuszy napisanych przez osoby trzecie.
  7. Żadna z gier nie może być dłuższa niż trzy godziny (włącznie z ewentualnymi warsztatami). Sala zostanie udostępniona twórcom na pół godziny przed godziną rozpoczęcia gry.
  8. Zgłoszenie powinno zawierać piktogramy opisujące zawartość gry, które znajdą się przy opisie danego larpa w programie Festiwalu. Jeżeli gra jest dedykowana wyłącznie osobom pełnoletnim, aby wziąć udział w larpie każdy gracz musi okazać organizatorom gry dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia, z której wynika że jest pełnoletni.
 4. Prowadzenie i ocenianie gier w trakcie Festiwalu
  1. Każda gra będzie prowadzona dwukrotnie – w pierwszej odsłonie biorą udział wszyscy sędziowie i tylko sędziowie, natomiast druga odsłona jest “otwarta” i mogą w niej wziąć udział uczestnicy konwentu.
  2. Odsłonę dla sędziów i odsłonę “otwartą” będzie oddzielać przerwa nie krótsza niż godzina.
  3. Nieodbycie się odsłony “otwartej” z powodu niewystarczającej liczby chętnych graczy nie stanowi podstawy do dyskwalifikacji gry z konkursu.
  4. Odsłona “otwarta” nie będzie obserwowana przez sędziów, ale sędziowie zbiorą opinie od jej uczestników.
  5. Jeżeli odsłona dla sędziów przekracza dozwolony termin realizacji – jest przerywana i nie będzie dalej oceniana. Odsłona “otwarta” może przekroczyć dozwolony czas w miarę dostępności sali.
  6. Podstawą oceny gier przez sędziów są wrażenia z uczestnictwa, wspierane rozmową z twórcami, rozmową z graczami odsłony “otwartej”, zapoznaniem się z materiałami z gry (np. z kartami postaci). oraz porównaniem obserwacji z konspektem.
  7. Każdy z sędziów kieruje się przy ocenianiu indywidualnymi kryteriami, wyszczególnionymi w opisie danego sędziego na stronie internetowej Festiwalu, w zakładce poświęconej konkursowi.
  8. Wyłonienie zwycięzców następuje na podstawie dyskusji eksperckiej pomiędzy sędziami (w trakcie której każdy sędzia wskazuje i uzasadnia kto według niego powinien otrzymać Laury).
  9. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się na gali konkursu, w niedzielę 24 września.
  10. Tylko jedna gra może zostać ogłoszona zwycięską; jej zwycięzcy otrzymają Larpowe Laury, jedno miejsce w kapitule kolejnej edycji konkursu, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez sędziów.
  11. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu otrzymają po festiwalu od sędziów pisemne informacje zwrotne na temat swoich gier.
 5. Dyskwalifikacja
  1. Następuje, gdy zostanie złamany któryś z warunków udziału opisanych w punkcie 3.
  2. Następuje, gdy zgłoszony larp nie odbędzie się zgodnie z zapowiedzią
 6. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie przez organizatora w każdym czasie.
  2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.