Regulamin


1. Każdy uczestnik Festiwalu Fantastyki i Popkultury Copernicon 2017 (zwanego dalej Coperniconem lub Festiwalem) wykupując akredytację akceptuje niniejszy regulamin oraz przepisy porządkowe właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku NIE może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów konwentu. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów (w tym Gżdaczy, czyli wolontariuszy, którzy pomagają organizatorom w trakcie Festiwalu) oraz ochronę.

2. Za naruszanie regulaminu Organizatorzy mogą wyciągnąć konsekwencje wobec uczestników, takie jak wydalanie z konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego, zgodę na uczestnictwo w konwencie oraz ważną legitymację uczniowską, tymczasowy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika.

4. Regulamin dostępny będzie:

– na stronie internetowej www.copernicon.pl,
– w punkcie sprzedaży akredytacji,
– w pakietach wręczanych uczestnikom przy wykupywaniu akredytacji

5. Copernicon odbywa się na terenie Liceum nr 1 przy ulicy Zaułek Prasowy 1, Collegium Minus przy ulicy Fosa Staromiejska 1A, Wydział Matematyki i Informatyki UMK przy ulicy Chopina 12/18, Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Przedzamcze 11/15, Dwór Artusa przy ulicy Rynek Staromiejski 6 (zwanymi dalej budynkami konwentowymi) w Toruniu, w dniach 22-24 września 2017 roku.

6. Na terenie budynków konwentowych uczestnicy przebywać
mogą każdego dnia od rozpoczęcia punktów programu do godziny 23:00 z wyjątkiem Młodzieżowego Domu Kultury gdzie uczestnicy mogą przebywać od godziny 16 w piatek do godziny 16 w niedziele.
Na terenie szkół noclegowych uczestnicy mogą przebywać
od godz. 18:00 w piątek do godz. 14:00 w niedzielę.
Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać
na terenie konwentu do godz. 24:00 danego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia Coperniconu.

7. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Obsługi, Ochrony oraz Organizatorów. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. Uczestnicy nie zgadzający się z decyzjami wcześniej wspomnianych mogą wnieść skargę do Koordynatora Kadr.

8. Na terenie Festiwalu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator.
Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający udział w konwencie oraz uiszczenie opłaty za wejściówkę (o ile nie przysługują mu zniżki 100% z tytułu wieku, tworzonego programu lub wykonywanej funkcji). Osobom nie posiadającym identyfikatora obsługa wskaże najkrótszą drogę do wyjścia.

9. Zgubienie identyfikatora należy natychmiast zgłosić
Ochronie lub Organizatorom.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

12. Zabronione jest wnoszenie na teren Coperniconu:

– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,
– przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych),
– amunicji do wyżej wymienionych,
– broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej),
– broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),
– materiałów wybuchowych,
– substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,
– środków odurzających,
– innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

13. Przedmioty wymienione w pkt. 14 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora Kadr jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.

14. Repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:

– rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu)
– zwolnione sprężyny,
– puste magazynki i komory nabojowe,
– bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej

15. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć czy uczestnictwa w punkcie programu tego wymagającym).

16. Na terenie Festiwalu zabrania się:

– spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania pod ich wpływem;
– zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników oraz swojego;
– niszczenia wyposażenia i budynków konwentu;
– prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami;
– powielania multimediów chronionych prawami autorskimi

17. Na terenie Festiwalu uczestnicy są zobowiązani do:
– zachowania czystości, porządku oraz kultury osobistej,
– respektowania zakazu palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem konwentowym w miejscach do tego wyznaczonych,
– respektowania zakazu zażywania i posiadania wszelkich środków odurzających i psychotropowych

18. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwracania kosztów akredytacji. W przypadku odmowy opuszczenia terenu konwentu lub zachowania agresywnego Organizatorzy zobowiązani są powiadomić policję.

19. Każdy uczestnik Coperniconu zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu – ich decyzja jest ostateczna.

20. Na terenie konwentu należy zachować porządek i czystość, a zwłaszcza sprzątać
pomieszczenia, w których się przebywało, tak, aby pozostawić je w stanie nie gorszym niż zastany.

21. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej).

22. W trakcie konwentu niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty służb porządkowych. Ponadto, osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

23. Na terenie konwentu znajdować się będzie kilka pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tych ograniczeń.

24. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą niezwłocznie usuwane. Wcześniej wspomniane materiały można rozwieszać poza miejscami do tego wyznaczonymi, jedynie za zgodą Organizatorów. Osoby nie respektujące powyższych warunków zostaną wydalone z terenu konwentu oraz pociągnięte do odpowiedzialności finansowej, w przypadku napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

25. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Coperniconu organem rozstrzygającym jest koordynator.

26. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z organizatorami.

27. Na terenie sal noclegowych zabronione jest rozstawianie namiotów, szałasów, wigwamów, kartonowych zamków i baz rakietowych oraz innych konstrukcji utrudniających wypoczynek innym uczestnikom konwentu.

28. W salach oznaczonych jako „Sala z ciszą nocną” cisza nocna obowiązuje od godz. 24 do godz. 7. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z nich proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

29. Nagrodami w konkursach będą bony z tzw. „walutą konwentową”, podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną „walutę konwentową” nie przewiduje się rekompensaty.

30. Organizatorzy Coperniconu nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

31. Na terenie Coperniconu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu konwentu.

32. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Coperniconu. Zakaz nie dotyczy psów-przewodników osób niepełnosprawnych.

33. Każdy uczestnik festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania konwentu w celach promocyjnych Coperniconu oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów.

34. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, poważnej awarii na terenie Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

35. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych, przed rozpoczęciem konwentu.