Konkurs Literacki Pióro Metatrona


Poznaj nagrodzone prace

Pióro Metatrona 2017 – Najlepsze opowiadania urban fantasy


Organizatorzy Coperniconu po raz drugi zachęcają do wzięcia udziału w mini konkursie literackim o pióro Metatrona. W tym roku współorganizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Program „Absolwent UMK”. Tekst zgłaszany do udziału w konkursie powinien być napisany prozą, zaliczać się do gatunku urban fantasy, mieć objętość pomiędzy 3600 a 7200 znaków (ze spacjami).

Przypominamy, że patronem honorowym i współorganizatorem konkursu jest Program Absolwent UMK.


REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu Pióro Metatrona jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”.
2. Patronem honorowym i współorganizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program Absolwent UMK.
3. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu Copernicon 2017, podczas którego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Tematem przewodnim konkursu jest urban fantasy.
2. Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, nawiązujący treścią do tematu przewodniego.
3. Tekst konkursowy ma mieć objętość między 3600 a 7200 znaków ze spacjami.
4. Tekst musi nawiązywać lub zaliczać się do gatunku urban fantasy, czyli podgatunku literatury fantasy, którego akcja rozgrywa się w realiach wielkomiejskich.
5. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego, jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą je do wzięcia udziału w konkursie i odbioru potencjalnej nagrody, oraz – co wynika z regulaminu Coperniconu – do wzięcia udziału w festiwalu Copernicon 2017.
6. Wszystkie przesłane prace powinny na początku tekstu zawierać imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer – telefonu. Informacje te nie wliczają się do łącznej liczby znaków tekstu konkursowego.
7. Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy prace konkursowe, nagrodzona może zostać tylko jedna z nich.
8. Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób trzecich lub prawem do publikacji. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu ani być kopią lub fragmentem innego utworu. Dopuszcza się stosowanie cytatów, jednak nie mogą one przekroczyć 10% objętości przesłanej pracy (liczone jako liczba znaków ze spacjami).
9. Prace konkursowe w formacie .doc lub .rtf należy do dnia 24 sierpnia 2017 przesłać na adres konkurs@copernicon.pl, w temacie wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem “Pióro Metatrona”.
10. Prace niezgodne z którymkolwiek elementem niniejszego regulaminu mogą zostać odrzucone na etapie oceny formalnej. Autorzy odrzuconych prac zostaną o tym poinformowani drogą mailową wraz z uzasadnieniem. Autorom odrzuconych prac nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji organizatorów, chyba że jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3 Ocena prac

1. Pierwszy etap oceny prac konkursowych stanowi ocena formalna pod względem zgodności z regulaminem konkursu (tematyka, objętość).
2. Oceny formalnej dokonuje dwuosobowy zespół.
3. Ocena formalna skutkuje nadaniem pracy konkursowej statusu “zatwierdzona” lub “niezatwierdzona”. Prace zatwierdzone zostaną poddane ocenie jakościowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
4. Oceny jakościowej prac dokonuje trzyosobowe jury:
– przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”,
– przedstawiciel Programu Absolwent UMK,
– niezależny juror.
5. Ocena jakościowa dokonywana jest pod względem:
– zgodności z tematem przewodnim konkursu oraz nurtem urban fantasy,
– poprawności gramatycznej i sprawności językowej,
– oryginalności, formy przekazu i walorów literackich tekstu.

§ 4 Nagrody

1. Spośród zatwierdzonych prac jury wyłoni 3 najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody główne:
– I miejsce – statuetka Pióro Metatrona, dyplom, pendrive uniwersytecki, wejściówka na festiwal Copernicon 2017 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 480 waluty konwentowej;
– II miejsce – statuetka, dyplom, pendrive uniwersytecki, wejściówka na festiwal Copernicon 2017 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 320 waluty konwentowej;
– III miejsce – statuetka, dyplom, pendrive uniwersytecki, wejściówka na festiwal Copernicon 2017 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu oraz na stronie www.copernicon.pl, 160 waluty konwentowej.
2. Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień.
3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom, wejściówkę na festiwal Copernicon 2017, publikację tekstu na stronie www.copernicon.pl.
4. W zależności od liczby wyróżnień organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji również w formie drukowanej w informatorze Coperniconu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie samodzielnej publikacji drukowanej lub elektronicznej.

§ 4 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają informację o wygranej nie później niż do dnia 8 września 2017 roku.
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 8 września 2017 roku.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 8 września 2017 roku.
4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w niedzielę 24 września 2017 w trakcie uroczystej gali Festiwalu Copernicon 2017. Godzina i dokładne miejsce gali zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 8 września 2017 roku na stronie www.copernicon.pl.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Autorzy prac w momencie zgłoszenia ich do udziału w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz w celu publikacji informacji i komunikatów związanych z konkursem.
2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu festiwalu Copernicon 2017.
3. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące organizacji konkursu, regulaminu lub nagród zgłaszać można pod adresem mailowym konkurs@copernicon.pl w treści wiadomości wpisując “UWAGI”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2017 oraz na stronie http://www.copernicon.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2017 w przypadkach uzasadnionych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie http://www.copernicon.pl.