EnglishPolish
cosplay

Cosplay

TKANINY! STYRODUR! WIKOL! WORBLA! EVA! Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów powstaje wspaniały konkurs COSPLAY podczas którego na Coperniconowej scenie pojawią się barwne postaci z anime, gier, filmów, komiksów czy książek by po raz kolejny zawalczyć o tytuł „najlepszego” cosplayu podczas konwentu. Zapraszamy zarówno początkujących cosplayerów, jak i weteranów do zapisów i wspólnej zabawy.

Organizator: Karol Gardjan karol.gardjan@copernicon.pl

Regulamin Cosplay

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu Cosplay zwanego dalej “konkursem” jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” z siedzibą w Toruniu.
  2. Reprezentantem organizatora ds. konkursu jest Karol Gardjan.
  3. Niniejszy regulamin konkursu cosplay obejmuje zarówno uczestników jak i jurorów.
  4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres karol.gardjan@copernicon.pl w temacie dodając [Pytanie].
  5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kostiumu oraz zaprezentowanie go na scenie przed widownią oraz sędziami.
 2. Warunki i zasady udziału w konkursie
  1. Zgłoszenia do konkursu Cosplay są przyjmowane na adres: karol.gardjan@copernicon.pl  z dopiskiem [Zgłoszenie], na który należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, wg. wzoru:
   • Imię i nazwisko uczestnika: …..
   • Pseudonim artystyczny (Pole nieobowiązkowe): ………
   • Nazwa postaci i seria: ……….
   • Czy strój został wykonany samodzielnie, oraz jakich technik użyto do wykonania ważnych elementów;
   • Opis lub konspekt występu scenicznego
   • docięty do czasu prezentacji podkład muzyczny w formacie mp3 lub wma
    • Zgłoszenia niekompletne nie będą brane rozpatrywane.
    • Do zgłoszenia należy dołączyć od 1 do 3 zdjęć referencyjnych (w przypadku postaci własnej, dodać grafikę poglądową),
  2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu organizacji konkursu.
  3. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne prezentacje, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny wykonanych podczas Coperniconu w celach archiwalnych i promocyjnych.
  5. Termin nadsyłania zgłoszeń rozpoczyna się 1.08.2018 i upływa z dniem 2.09.2018
  6. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
  7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym czasie, prosimy o ponowne wysłanie formularza.
  8. Strój zgłaszany do konkursu powinien być wykonany samodzielnie przez prezentującego go uczestnika. Jeśli strój lub jego elementy są  kupione bądź uszyte przez kogoś innego niż osoba go prezentująca, musi być to zaznaczone w zgłoszeniu na konkurs.
  9. Uczestnicy występujący w stroju wykonanym przez osobę trzecią, którzy nie zgłoszą tego w formularzu, zostaną zdyskwalifikowani. Jury może zapytać o proces powstawania stroju.
  10. Do konkursu można zgłosić wyłącznie stroje, które nie zostały nagrodzone podczas wcześniejszych konkursów Cosplay na Festiwalu Copernicon.
  11. Konkurs składa się z dwóch części – rundy jury połączonej z próbą, oraz z części głównej, czyli występu na scenie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się na obu częściach konkursu. Nieobecność oznacza dyskwalifikację. Terminy obu wydarzeń (próby i konkursu) zostaną podane nie później niż 2 tygodnie przed Coperniconem.
  12. Próba Cosplayowa jest obowiązkowa. Uczestnicy, którzy nie wezmą udziału w próbie nie zostaną dopuszczeni do konkursu.
  13. Grupy wysyłające wspólne zgłoszenie są zobowiązane do wyznaczenia  osoby kontaktowej. Tylko i wyłącznie ta osoba wysyła zgłoszenie i komunikuje się z organizatorami konkursu w imieniu całej grupy.
  14. Pliki nadesłane powinny być w odpowiednich formatach:
   • grafika – jpg, bmp;
   • audio – mp3, wma;
  15. Każdy z plików powinien być nazwany tak jak postać bądź seria zgłoszona na konkurs.
  16. Limit czasowy prezentacji to:
   • występ indywidualny – do 3 minut,
   • występ grupowy (2-5 osób) – do 10 minut.
 3. Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
  1. Wyniki konkursu są jawne i niepodważalne.
  2. Pełna pula nagród zostanie ogłoszona do 10.09.2018
  3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne.
  4. Nagrody będą przyznawane dla 3 najlepszych prezentacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jury będzie mogło przyznać jedną nagrodę specjalną.
  5. Ocenie podlegać będzie strój, odwzorowanie postaci oraz występ na scenie.
  6. Sędziowie w składzie trzyosobowym będą oceniali poszczególne kategorie (strój, oddanie postaci, występ) w skali 1-10.
 4. Regulamin używania broni jako rekwizytów
  1. Na teren Coperniconu zakazane jest wnoszenie:
   • a) broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,
   • b) przedmiotów niebezpiecznych (w tym zabawek ASG, EAG, markerów paintball i innych),
   • c)  amunicji do wyżej wymienionych,
   • d)  broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej),
   • e)  broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),
   • f)  materiałów wybuchowych,
   • g) substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,
   • h) środków odurzających,
   • i) innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Przedmioty wymienione w pkt. 3 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora Kadr jeśli są niezbędnym elementem występu konkursowego. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.
  3. Repliki broni (ASG, AEG) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:
   • a) rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu)
   • b) zwolnione sprężyny,
   • c) puste magazynki i komory nabojowe,
   • d) bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej
 5. Postanowienia końcowe
  1. Organizatorzy mają prawo do niedopuszczenia uczestników do  konkursu, bądź ich dyskwalifikacji bez podania przyczyny, w szczególności jeśli ich prezentacja będzie zawierała treści niedozwolone dla nieletnich, wulgarne, obraźliwe, erotyczne, propagujące nietolerancję bądź nienawiść lub inne treści niezgodne z polskim prawem
  2. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Obowiązek informacyjny:
  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Św. Katarzyny 4,, e-mail: stowarzyszeniethorn@gmail.com.
  2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się poprzez  e-mail stowarzyszeniethorn@gmail.com i dopiskiem w tytule [DANEOSOBOWE].
  3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia i utrzymania kontaktu z uczestnikiem po zakończeniu konkursu Cosplay.
  4. Dane będą przechowywane przez okres 13 miesięcy.
  5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom odpowiedzialnym za organizację konkursu: reprezentantowi organizacji ds. konkursu – Karolowi Gardjan oraz koordynatorom programu – Anna Piechockiej i Martynie Wojtczak.
  6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie wymaganych danych osobowych.