EnglishPolish

Regulamin Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2022

 1. Festiwal Fantastyki Copernicon 2022 (dalej zwany: Festiwalem) odbywa się w dniach 16-18 września 2022 roku w Toruniu na terenie budynków znajdujących się w Zespole Staromiejskim Torunia.

 2. Głównym organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”, które współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” (KRS: 0000428487, NIP: 8792668337, REGON: 34130965000000) zwane dalej Organizatorem.

 3. Festiwal jest wydarzeniem niekomercyjnym. Opłaty akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu lub jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie i nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

 4. Festiwal ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą wziąć osoby mające zgodę Organizatora na wstęp i przebywanie na terenie Festiwalu na ustalonych przez Organizatora warunkach. Osoby te zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Festiwalu mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych indywidualnie przez Organizatora. Wyjątkiem jest strefa targowa dostępna publicznie dla wszystkich zainteresowanych.

 5. Zgodę na udział w Festiwalu można uzyskać od Organizatora lub upoważnionego wolontariusza na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu następujących warunków:

  1. wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia,

  2. w przypadku osób niepełnoletnich – posiadanie pisemnej zgody na udział w Festiwalu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz z jego kontaktowym numerem telefonu, której treść znajduje się na stronie http://copernicon.pl

  3. uiszczenie opłaty akredytacyjnej.

 6. Zgoda na udział w Festiwalu może zostać udzielona na innych warunkach niż opisane w pkt. 5 na podstawie indywidualnych z Organizatorem.

 7. Wykupując bilet wstępu, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,, w których odbywa się Festiwal, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Festiwalu. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów i obsługę Festiwalu oraz ochronę.

 8. Za naruszenie Regulaminu uznawane będzie również naruszanie przepisów porządkowych właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal.

 9. Za naruszanie Regulaminu Organizatorzy mogą wyciągnąć wobec Uczestników konsekwencje, takie jak wydalanie z terenu Festiwalu bez zwrotu opłaty akredytacyjnej.

 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest:

  1. na stronie internetowej https://www.copernicon.pl/

  2. w punkcie sprzedaży Akredytacji,

  3. w pakiecie akredytacyjnym przyznawanym upoważnionemu do udziału w Festiwalu Uczestnikowi.

 11. Festiwal odbywa się na terenie: 

  1. Collegium Minus UMK w Toruniu,

  2. Collegium Maximum UMK w Toruniu,

  3. Collegium Maius UMK w Toruniu,

  4. Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu,

  5. Dworu Artusa w Toruniu,

  6. Rynku Nowomiejskiego w Toruniu.

  7. X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

  8. Zespół Szkół nr 26 w Toruniu

 12. Na terenie budynków Festiwalu Uczestnicy przebywać mogą każdego dnia od rozpoczęcia punktów programu do godziny 23:00

  1. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Festiwalu do godz. 24:00 danego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia Festiwalu.

 13. Każdy Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Obsługi, Ochrony oraz Organizatorów. Uczestnicy niezgadzający się z decyzjami wcześniej wspomnianych mogą wnieść skargę do Koordynatora Kadr. Nękanie fizyczne lub słowne będzie skutkować usunięciem z Festiwalu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. 

 14. Na terenie Festiwalu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator i opaskę. Każdy Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator wraz z opaską potwierdzający udział w Festiwalu oraz uiszczenie opłaty za wejściówkę (o ile nie przysługują mu zniżki 100% z tytułu wieku, tworzonego programu lub wykonywanej funkcji). Osobom nieposiadającym identyfikatora i opaski obsługa nakaże opuszczenie Festiwalu.

 15. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podania danych umożliwiających ustalenie tożsamości (imię, nazwisko, numer dokumentu na podstawie, którego ustalono dane) oraz okazania dokumentu ze zdjęciem. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” z siedzibą w Toruniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do ewidencji osób przebywających na terenie Festiwalu podczas jego trwania. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować usunięciem z terenu Festiwalu. Wszystkie formularze akredytacyjne oraz pozostałe dane osobowe są niszczone bez zbędnej zwłoki po zakończeniu Festiwalu.
  Konieczność ta wynika z obowiązujących na terenie Polski alarmów BRAVO. Pobrane zostaną jedynie dane niezbędne do jednoznacznego określenia tożsamości Uczestnika.

 16. Podczas akredytacji obsługa Festiwalu zakłada na rękę Uczestnika opaskę z indywidualnym numerem w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie.

 17. Zabronione jest zdejmowanie, przekazywanie lub manipulowanie przy zapięciu ww. opasek.

 18. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do noszenia i okazywania Obsłudze Festiwalu ww. opasek w czasie trwania Festiwalu pod rygorem usunięcia ich z terenu budynków UMK w Toruniu.

 19. W razie zniszczenia opaski, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Zniszczoną opaskę należy zachować w celu okazania.

 20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 21. Zabronione jest wnoszenie na teren Coperniconu:

  1. broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,

  2. przedmiotów niebezpiecznych

  3. broni białej (z wyjątkiem tzw. larpowej broni bezpiecznej),

  4. broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),

  5. materiałów wybuchowych,

  6. substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,

  7. środków odurzających,

  8. innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

  9. repliki broni (ASG, AEG itp.) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:

   1. rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),

   2. zwolnione sprężyny,

   3. puste magazynki i komory nabojowe,

   4. bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.

 22. Przedmioty wymienione w lit. i  wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora Kadr, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.

 23. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie replik broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego Uczestnika

 24. Na terenie Festiwalu zabrania się:

  1. spożywania lub posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania pod ich wpływem;

  2. zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych Uczestników;

  3. niszczenia wyposażenia lub budynków Festiwalu;

  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami;

  5. powielania multimediów chronionych prawami autorskimi;

  6. prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu.

 25. Na terenie Festiwalu Uczestnicy są zobowiązani do:

  1. zachowania czystości, porządku oraz kultury osobistej;

  2. respektowania zakazu palenia; palenie dozwolone jest poza budynkami Festiwalu w miejscach do tego wyznaczonych;

  3. respektowania wszystkich zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie.

 26. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby osoby, które wyrządziły szkodę, zostały zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 27. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu bez zwracania opłaty akredytacyjnej. W przypadku odmowy opuszczenia terenu Coperniconu lub agresywnego zachowania Organizatorzy zobowiązani są powiadomić Policję.

 28. Każdy Uczestnik Coperniconu zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Festiwalu – ich decyzja jest ostateczna.

 29. W trakcie Festiwalu niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty Organizatorów. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

 30. Na terenie Festiwalu znajdować się będzie kilka wyraźnie oznaczonych pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tych ograniczeń.

 31. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu po uzgodnieniu z Koordynatorem Kadr lub Organizatorem odpowiedzialnym za dany budynek. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą niezwłocznie usuwane. Osoby nierespektujące powyższych warunków zostaną wydalone z terenu Festiwalu oraz pociągnięte do odpowiedzialności finansowej w przypadku napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

 32. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach noclegowych. Liczba miejsc noclegowych jest ściśle limitowana ze względu na przepisy sanitarne.

 33. Na terenie miejsc noclegowych zabronione jest rozstawianie namiotów, szałasów, oraz innych konstrukcji utrudniających wypoczynek innym Uczestnikom Festiwalu.

 34. Organizatorzy nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 35. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Festiwalu. Wyjątek stanowią psy przewodnicy oraz psy asystenci osób niepełnosprawnych.

 36. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ochrona może wezwać Uczestnika do okazania bagażu przed wejściem na teren Festiwalu, a w razie odmowy odmówić mu prawa do wejścia do budynku.

 37. Każdy Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania Festiwalu w celach promocyjnych Festiwalu oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów, zgodnie z polityką prywatności znajdującą się na stronie https://copernicon.pl

 38. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego, takiego jak: ogłoszenie żałoby narodowej, ogłoszenia stanu pandemii, poważnej awarii na terenie Festiwalu, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie Festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

 39. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 40. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla lokalizacji Festiwalu.

 41. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Uczestników z obowiązku jego przestrzegania.

Zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konwencie osoby niepełnoletniej: Zgoda rodzica (kliknij by pobrać)