EnglishPolish

Regulamin Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2022

 1. Każdy uczestnik Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2022 (zwanego dalej Coperniconem lub Festiwalem) wykupując bilet wstępu nazywany dalej Akredytacją akceptuje niniejszy regulamin, przepisy porządkowe właścicieli obiektów, w których odbywa się Festiwal, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów Coperniconu. Niniejszy regulamin egzekwowany jest przez Organizatorów i obsługę festiwalu oraz ochronę.

 2. Za naruszanie regulaminu Organizatorzy mogą wyciągnąć wobec uczestników konsekwencje, takie jak wydalanie z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów Akredytacji.

 3. Regulamin dostępny jest:

  1. na stronie internetowej https://www.copernicon.pl/

  2. w punkcie sprzedaży Akredytacji,

  3. w pakiecie akredytacyjnym 

 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać przy akredytacji bez wezwania i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konwencie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej https://www.copernicon.pl.

 5. Copernicon odbywa się na terenie w Toruniu, w dniach 16-18 września 2022 roku. Ze względu na crowdfundingowy charakter szczegółowe lokacje Festiwalu zostaną podane w momencie zakończenia zbiórki środków.

 6. Na terenie budynków festiwalowych uczestnicy przebywać mogą każdego dnia od rozpoczęcia punktów programu do godziny 23:00

  1. Właściciele wejściówek jednodniowych mogą przebywać na terenie Coperniconu do godz. 24:00 danego dnia lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do zakończenia Festiwalu.

 7. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Obsługi, Ochrony oraz Organizatorów. Uczestnicy nie zgadzający się z decyzjami wcześniej wspomnianych mogą wnieść skargę do Koordynatora Kadr. Nękanie fizyczne lub słowne będzie skutkować usunięciem z Festiwalu i zgłoszeniem do odpowiednich służb. 

 8. Na terenie Festiwalu mogą przebywać jedynie osoby posiadające identyfikator. Każdy uczestnik Coperniconu zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający udział w Festiwalu oraz uiszczenie opłaty za wejściówkę (o ile nie przysługują mu zniżki 100% z tytułu wieku, tworzonego programu lub wykonywanej funkcji). Osobom nieposiadającym identyfikatora obsługa nakaże opuszczenie festiwalu.

 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 11. Zabronione jest wnoszenie na teren Coperniconu:

  1. broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji,

  2. przedmiotów niebezpiecznych

  3. broni białej (z wyjątkiem małych noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej),

  4. broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.),

  5. materiałów wybuchowych,

  6. substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych,

  7. środków odurzających,

  8. innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

  9. repliki broni (ASG, AEG itp) oraz markery paintball wolno wnosić na teren imprezy, jeśli mają:

   1. rozłączone napędy (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu),

   2. zwolnione sprężyny,

   3. puste magazynki i komory nabojowe,

   4. bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.

 12. Przedmioty wymienione w pkt. 11 wolno wnosić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora Kadr, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu. Zgoda wyrażona w formie innej niż pisemna jest nieważna.

 13. Podczas trwania Festiwalu zabronione jest kierowanie replik broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika

 14. Na terenie Festiwalu zabrania się:

  1. spożywania i posiadania alkoholu oraz narkotyków i innych nielegalnych substancji, a także przebywania pod ich wpływem;

  2. zachowywania się w sposób sprawiający zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników oraz własnego;

  3. niszczenia wyposażenia i budynków Festiwalu;

  4. prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej poza tą uzgodnioną z Organizatorami;

  5. powielania multimediów chronionych prawami autorskimi

  6. prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu.

 15. Na terenie Festiwalu uczestnicy są zobowiązani do:

  1. zachowania czystości, porządku oraz kultury osobistej;

  2. respektowania zakazu palenia; palenie dozwolone jest poza budynkiem festiwalowym w miejscach do tego wyznaczonych;

  3. respektowania wszystkich zakazów i nakazów wymienionych w niniejszym Regulaminie.

 16.  Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej).

 17. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu bez zwracania kosztów akredytacji. W przypadku odmowy opuszczenia terenu Coperniconu lub agresywnego zachowania, Organizatorzy zobowiązani są powiadomić policję.

 18. Każdy uczestnik Coperniconu zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Festiwalu – ich decyzja jest ostateczna.

 19. W trakcie Festiwalu niedozwolone jest samowolne – bez porozumienia z Organizatorami – zmienianie wystroju lub wyposażenia sal prelekcyjnych, w tym w szczególności wynoszenia czegokolwiek z sal bez asysty Organizatorów. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

 20. Na terenie Festiwalu znajdować się będzie kilka wyraźnie oznaczonych pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tych ograniczeń.

 21. Wieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, ulotek i ogłoszeń dozwolone jest wyłącznie na tablicach przeznaczonych do tego celu po uzgodnieniu z Koordynatorem Kadr lub Organizatorem odpowiedzialnym za dany budynek. Plakaty, ulotki i ogłoszenia umieszczone poza miejscami do tego przeznaczonymi będą niezwłocznie usuwane. Osoby nierespektujące powyższych warunków zostaną wydalone z terenu Festiwalu oraz pociągnięte do odpowiedzialności finansowej w przypadku napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

 22. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Coperniconu, organem rozstrzygającym jest Koordynator Kadr

 23. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z Organizatorami.

 24. Na terenie miejsc noclegowych zabronione jest rozstawianie namiotów, szałasów, wigwamów, kartonowych zamków i baz rakietowych oraz innych konstrukcji utrudniających wypoczynek innym uczestnikom Festiwalu.

 25. Organizatorzy Coperniconu nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Festiwalu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 26.  Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Coperniconu. Wyjątek stanowią psy przewodnicy oraz psy asystenci osób niepełnosprawnych.

 27. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ochrona może wezwać uczestnika do okazania bagażu przed wejściem na teren Festiwalu, a w razie odmowy odmówić mu prawa do wejścia do budynku.

 28. Każdy uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas trwania Festiwalu w celach promocyjnych Coperniconu oraz na rzecz relacji akredytowanych mediów, zgodnie z polityką prywatności znajdującą się na stronie https://copernicon.pl

 29. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, ogłoszenia stanu pandemii, poważnej awarii na terenie Festiwalu a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowanie festiwalu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

 30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Festiwalu.

Zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konwencie osoby niepełnoletniej: Zgoda rodzica (kliknij by pobrać)