EnglishPolish
242042435_600810727744917_4853750409169408586_n

Konkurs „C21 Easter eggs hunt”

Regulamin konkursu „C21 Easter eggs hunt”

I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „C21 Easter eggs hunt”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com oraz w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: Facebook).

3. Konkurs rozpocznie się 24 września 2021 roku o godzinie 16:00 i zakończy się w dniu 26 września 2021 roku o godz. 23:59:59 CET.

4. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”.

5. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”

6. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

7. Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

c. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic (opiekun prawny).

8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem o dobrymi obyczajami organizację Konkursu, a odpowiedzialność właściciela Facebook jest w tym zakresie wyłączona.

11. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

12. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

II.

Zasady konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w opisany w niniejszym regulaminie sposób.

2. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników trzech (3) zwycięzców, których zadanie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję.

5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Wymień jak najwięcej nawiązań do popkultury i fantastycznych easter eggów, które znajdziesz na terenie Coperniconu w Cyberprzestrzeni w aplikacji Gather Town”.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

a. uzyskać dowolną akredytację na festiwal Copernicon 2021 na stronie www.copernicon.pl

b. przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej do profilu Copernicon na Facebooku lub na adres e-mail kontakt@copernicon.pl. Odpowiedź powinna zawierać listę znalezionych przez uczestnika nawiązań do popkultury i fantastycznych easter eggów w formie „Numer. Nazwa lub opis lokalizacji i informacja do jakiego utworu popkultury nawiązuje znaleziona rzecz”. Odpowiedź można poprzeć screenami z aplikacji Gather Town.

7. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

a. imię i nazwisko Uczestnika;

b. nazwa użytkownika na Facebook, którą posługuje się Uczestnik na Facebook;

c. adres e-mail do kontaktu z Uczestnikiem.

9. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnienia, że akceptuje niniejszy Regulamin;

III.

Zasady przyznawania nagród

1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: 

  • trzy zestawy gadżetów konwentowych

2. Nagrody zostaną przyznane trzem uczestnikom, którzy w trakcie Coperniconu 2021 w aplikacji Gather Town odnajdą i poprawnie opiszą największą ilość lokalizacji będących przedmiotem konkursu. W przypadku gdy więcej niż trzy osoby odnajdą maksymalną liczbę obiektów będących przedmiotem konkursu o wygranej będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszeń.

3. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przechodzi na kolejną osobę.

4.. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie maksymalnie 1 dnia od dnia zakończenia Konkursu.

6. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną ogłoszeni na profilu organizatora w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym lub powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Uczestnicy, którym przyznano nagrodę zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu organizatora lub wiadomości e-mail na adres kontakt@copernicon.pl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi. 

8. Sposób odbioru nagrody zostanie przekazany zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub w wiadomości e-mail po uprzednim kontakcie ze strony osoby nagrodzonej.

8. W przypadku nie skontaktowania się z Organizatorem w ciągu 2 dni po dniu ogłoszeniu wyników Konkursu, roszczenie o wydanie nagrody wygasa.

9. W razie uznania przez Organizatora, że wyjaśnienia wymagają powzięte przez niego wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebook.

10. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia podatkowych obowiązków identyfikacyjnych, tj. co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji lub przekazania nagrody oraz za wszelkie nie zgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

Udostępnij ten post