fbpx

Pióro Metatrona - Coperniconowy konkurs literacki

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Przypominamy, że tematem konkursu było hasło przewodnie tegorocznego konwentu: Pokaż nam swoją pasję! Wybór był bardzo trudny, jednak niezwykle miło jest nam ogłosić zwycięzców edycji 2019. Są to:  I MIEJSCE: Karolina Król – Zielnik II MIEJSCE: Anna Kłodnicka – Kamienie III MIEJSCE: Łukasz Marciniak – Wszystko zależy od punktu słyszenia Jury przyznało również 13 wyróżnień: 
 • Alicja Wojciechowska – Audiencja u Lorda Czasu
 • Katarzyna Hajok – Oko za oko
 • Dagmara Leśniak – Pasja i kara
 • Szymon Smoliński – Zegarmistrz
 • Sylwester Gdela – Męczennice
 • Maciej Serżysko – Holenderska lampa
 • Kuba Frąk – Niezniszczalny Joe
 • Łucja Budzan – TENEBROS
 • Jagna Rolska – Gniewka
 • Dagmara Leśniak – Barbarzyński berberys
 • Maciej Sznurkowski – Wilk
 • Paweł Benetkiewicz – Zaraz będzie ciemno
 • Paulina Górecka – Umarłe ogrody
Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi pracami – znajdziecie je na naszej stronie po kliknięciu na tytuł pracy. Wszystkie prace (nagrodzone oraz wyróżnione) znaleźć możecie również w pliku .pdf dostępnym TUTAJ Organizatorzy Coperniconu oraz współorganizator konkursu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program “Absolwent UMK”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu Pióro Metatrona jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” z siedzibą w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 4.
 2. Patronem honorowym i współorganizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program Absolwent UMK.
 3. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon 2019, podczas którego odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Tematem przewodnim konkursu jest rozwinięcie hasła przewodniego tegorocznego konwentu: Pokaż nam swoją pasję!
 2. Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą nawiązujący treścią do tematu przewodniego.
 3. Tekst musi nawiązywać lub zaliczać się do gatunku fantasy.
 4. Praca powinna być opatrzona tytułem innym niż temat przewodni konkursu.
 5. Tekst konkursowy ma mieć objętość między 3600 a 7200 znaków ze spacjami.
 6. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego, jednak osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą je do wzięcia udziału w konkursie i odbioru potencjalnej nagrody oraz – co wynika z regulaminu Coperniconu – do wzięcia udziału w festiwalu Copernicon 2019.
 7. Wszystkie przesłane prace powinny na początku tekstu zawierać imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu. Informacje te nie wliczają się do łącznej liczby znaków tekstu konkursowego.
 8. Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy prace konkursowe, nagrodzona może zostać tylko jedna z nich.
 9. Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób trzecich lub prawem do publikacji. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu ani być kopią lub fragmentem innego utworu. Dopuszcza się stosowanie cytatów, jednak nie mogą one przekroczyć 10% objętości przesłanej pracy (liczone jako liczba znaków ze spacjami).
 10. Praca powinna być zapisana w formacie edytowalnym (.doc, .docx lub .rtf) oraz do podglądu (.pdf). Nazwa przesyłanych plików musi zawierać dane autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Fantasy).
 11. Prace konkursowe należy przesłać do 18 sierpnia 2019 na adres konkurs@copernicon.pl, w temacie wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem “Pióro Metatrona 2019”, a w treści numer telefonu.
 12. Prace niezgodne z którymkolwiek elementem niniejszego regulaminu mogą zostać odrzucone na etapie oceny formalnej. Autorzy odrzuconych prac zostaną o tym poinformowani drogą mailową wraz z uzasadnieniem. Autorom odrzuconych prac nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji organizatorów, chyba że jest ona niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3 Ocena prac

 1. Pierwszy etap oceny prac konkursowych stanowi ocena formalna pod względem zgodności z regulaminem konkursu (tematyka, objętość).
 2. Oceny formalnej dokonuje dwuosobowy zespół.
 3. Ocena formalna skutkuje nadaniem pracy konkursowej statusu “zatwierdzona” lub “niezatwierdzona”. Prace zatwierdzone zostaną poddane ocenie jakościowej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
 4. Oceny jakościowej prac dokonuje trzyosobowe jury: – przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”, – przedstawiciel Programu Absolwent UMK, – niezależny juror.
 5. Ocena jakościowa dokonywana jest pod względem: – zgodności z tematem przewodnim konkursu oraz gatunkiem fantasy, – poprawności gramatycznej i sprawności językowej, – oryginalności, formy przekazu i walorów literackich tekstu.

§ 4 Nagrody

 1. Spośród zatwierdzonych prac jury wyłoni 3 najlepsze, których autorzy otrzymają nagrody główne:

  I miejsce – statuetka Pióro Metatrona, dyplom, pendrive uniwersytecki, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 480 jednostek waluty konwentowej, którą podczas imprezy można wymienić w sklepiku konwentowym na książki, gry i gadżety konwentowe;

  II miejsce – statuetka, dyplom, pendrive, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 320 jednostek waluty konwentowej;

  III miejsce – statuetka, dyplom, pendrive, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 160 jednostek waluty konwentowej.

 2. Autorom pozostałych prac jury może przyznać nieograniczoną liczbę wyróżnień.
 3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplom, wejściówkę na festiwal Copernicon 2019 i galę wręczenia nagród, publikację tekstu na stronie www.copernicon.pl.
 4. W zależności od liczby wyróżnień organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji również w formie drukowanej w informatorze Coperniconu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie samodzielnej publikacji drukowanej lub elektronicznej.

§ 5 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają informację o wygranej nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 roku.
 2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 6 września 2019 roku.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.copernicon.pl nie później niż do dnia 6 września 2019 roku.
 4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w sobotę 14 września 2019 w trakcie uroczystej Gali Festiwalu Copernicon 2019. Godzina i dokładne miejsce gali zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 6 września 2019 roku na stronie www.copernicon.pl.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przesyłając pracę konkursową, uczestnik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Autorzy prac w momencie zgłoszenia ich do udziału w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz w celu publikacji informacji i komunikatów związanych z konkursem.
 2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu festiwalu Copernicon 2019.
 3. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania dotyczące organizacji konkursu, regulaminu lub nagród zgłaszać można pod adresem mailowym konkurs@copernicon.pl, w tytule wiadomości wpisując “UWAGI”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadsyłanych tekstów w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2019 oraz na stronie http://www.copernicon.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją w wymienionych powyżej miejscach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania zwycięskiego utworu w informatorze Festiwalu Gier i Fantastyki Copernicon 2019 w przypadkach uzasadnionych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji w regulaminie konkursu, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie http://www.copernicon.pl.