Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119. s. 1, ze zm., dalej: RODO), osoby biorące udział w wydarzeniach (spotkaniach, festiwalach, imprezach) organizowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” w ramach działalności statutowej wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji wymienionych wydarzeń.

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” z siedzibą na ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń.

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@copernicon.pl lub pisemnie na adres siedziby podany w punkcie 1.

 3. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są:

  1. w przypadku uczestników: imię, nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  2. w przypadku twórców programu i gości: imię, nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, tytuł/stopień naukowy w celu realizacji Festiwalu, w przypadku przekazania zdjęć przez twórców programu zostaną one wykorzystane w celach promocji tego twórcy w mediach, w tym mediach społecznościowych.

  3. w przypadku organizatorów i wolontariuszy: imię, nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu w celu realizacji festiwalu

  4. w przypadku laureatów konkursów i turniejów: imię, nazwisko, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz wizerunek, w celu przekazania nagrody oraz prezentacji zwycięzców

 4. W związku z podtrzymaniem w budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO Organizator zastrzega sobie prawo do wylegitymowania Uczestnika podczas procesu akredytacji dokumentem potwierdzającym tożsamość, co jest konieczne do uczestnictwa w Festiwalu. Jednocześnie pobrane zostaną od Uczestnika imię, nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 5. W trakcie Festiwalu wykonywane będą zdjęcia i filmy, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych, gdzie uczestnicy mogą być elementami większej kompozycji, a za ich zgodą zdjęcia indywidualne.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w celu realizacji Festiwalu, wydarzenia lub innej akcji (imprezy) organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”;

 7. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są podawane dobrowolnie, za zgodą Uczestnika;

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych, nie będą także przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

  1. dane osobowe wyszczególnione w pkt 4 będą przechowywane do 26 września 2023 r.

 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 Rozporządzenia RODO;

 11. W przypadku zaistnienia potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych osoby, której te dane dotyczą, w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, administrator niezwłocznie, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji;

 12. Osobie, której dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu, przysługuje prawo do:

  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  2. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 lit. a – h Rozporządzenia. Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim pobrana zostanie opłata. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwracać się będzie o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej;

  3. Żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

  4. niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdy wystąpi choćby jedna z przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a – f RODO;

  5. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt a – d RODO;

  6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

  7. otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi ze spełnieniem wymogu określonego w art. 20 ust. 1 lit. a — b RODO;

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.178).