Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do uczestnictwa w Festiwalu Fantastyki Copernicon 2024 (dalej: Festiwal).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” z siedzibą w Toruniu (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • w przypadku kandydatów na gżdaczy dodatkowo: numer PESEL,
 • w przypadku osób wymienionych w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r., poz. 560) dodatkowo: numer PESEL, data urodzenia, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w celu identyfikacji osoby reprezentującej strony umów zawieranych pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn” a drugą stroną (patronem, wystawcą, współpracownikiem).
 2. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są podawane dobrowolnie za zgodą tejże.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych na Festiwalu.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 • weryfikacji tożsamości Uczestnika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • komunikacji z Uczestnikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Festiwalu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje uczestnikiem Festiwalu, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczonych od dnia zakończenia Festiwalu.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu 

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom powiązanym z Administratorem,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem,
 • Związkowi Stowarzyszeń Fandom Polski (ZSFP),
 • kancelariom prawnym.

  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Uczestnik Festiwalu ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 • W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Uczestników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Uczestnik zostanie poinformowany poprzez stronę internetową Festiwalu.
Shopping Cart