Regulamin Copernicon 2021

Regulamin Ogólny

Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon 2021

1.  Organizatorem Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon 2021, zwanego dalej „Coperniconem” lub „Konwentem”, jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 61, skr. poczt. 7, w 87-100 Toruń, KRS: 0000428487.

2.  Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon 2021 odbywa się w dniach 2021-09-24 – 2021-09-26 w formie wirtualnej z wykorzystaniem narzędzi do elektronicznej transmisji danych (sieci Internet) z wykorzystaniem narzędzi firm trzecich tj. Gather (https://www.gather.town), Zoom (https://zoom.us/), aplikacji Google (https://www.google.pl/), Twitch (https://www.twitch.tv/) oraz systemów informatycznych opracowanych przez organizatorów Konwentu w zależności od charakteru określonego punktu programu

3.  Każda osoba uczestnicząca w Coperniconie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać w pełnej treści. Niedopełnienie niniejszego obowiązku nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatorów. Korzystając z aplikacji firm trzecich uczestnik zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować ich własne regulaminy. Organizatorzy nie odpowiadają za regulaminy i działanie aplikacji firm trzecich. Organizatorzy nie odpowiadają za jakość i działanie aplikacji firm trzecich.

4.  Regulamin dostępny jest na stronie https://copernicon.pl

5.  Polityka prywatności i ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https://copernicon.pl

6.  Uczestnictwo w Konwencie jest darmowe, istnieje możliwość zakupu wirtualnych akredytacji, mających na celu wsparcie organizacji wydarzenia. Zakup wyżej wymienionych nie generuje dodatkowych uprawnień dla kupującego.

7.  W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich w Konwencie, dostęp do urządzeń komunikacji elektronicznej został udzielony przez ich Opiekunów prawnych, którzy ponoszą pełnię odpowiedzialności za ich działania oraz zapoznali się z niniejszym regulaminem i go zaakceptowali.

8.  Regulamin egzekwowany jest przez organizatorów oraz Obsługę Konwentu („Gżdaczy”) do których należy ostateczna interpretacja regulaminu.

9.  Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować, w zależności od aplikacji, której naruszenie dotyczy, wyłączeniem możliwości komunikacji z innymi uczestnikami, tymczasowym zablokowaniem dostępu do aplikacji uczestnikowi, permanentnym zablokowaniem dostępu do aplikacji uczestnikowi (tzw. „ban”), a w sytuacjach tego wymagających zgłoszeniem sprawy do organów ścigania. Działania ograniczające dostęp do aplikacji realizowane są z wykorzystaniem środków technicznych aplikacji, których one dotyczą. Odpowiedzialność z jakiekolwiek wynikłe z ich działania skutki dla uczestnika, leży po stronie podmiotów odpowiedzialnych z wyżej wymienione aplikacji i nie może stanowić podstaw do roszczeń wobec Organizatorów.

10.  Organizatorzy Coperniconu nie utożsamiają się z poglądami i opiniami wygłaszanymi przez uczestników, twórców programu oraz indywidualnych Organizatorów i Obsługę, wygłaszanych podczas konwentu jak i poza nim i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sprzętu i systemów informatycznych uczestników, które wynikły w trakcie uczestnictwa w Konwencie.

11. Organizatorzy pomimo dołożenia wszelkich starań nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne złe doświadczenia uczestników wydarzenia, w szczególności wynikłe z interakcji z innymi uczestnikami

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego i do podporządkowania się poleceniom Organizatorów oraz Obsługi konwentu. Zabronione jest w szczególności:

a.  nękanie innych użytkowników w jakiejkolwiek formie

b.  wielokrotne wysyłanie niechcianych linków

c.   nachalne reklamowanie produktów, treści, wydarzeń, serwerów itp.

d.  wielokrotne wysyłanie tych samych wiadomości (tak zwany „spam”)

e.  wysyłanie wiadomości uwłaczających innym użytkownikom lub powodujących u nich dyskomfort

f.   rozpowszechnianie z pomocą czatu tekstowego/głosowego treści politycznych

g.  rozpowszechnianie treści rasistowskich, pornograficznych, ksenofobicznych, propagujących terroryzm, przemoc i nienawiść

h.  używanie środków transmisji audiowizualnej do prezentacji treści niepokojących, nieobyczajnych oraz innych niezgodnych z zasadami współżycia społecznego

i.   próby zakłócenia działania aplikacji używanych do obsługi Konwentu, nawet korzystając z narzędzi, dostępnych w samej aplikacji

j.   podszywania się pod Obsługę oraz Organizatorów

13.   Interpretacja zachowań należy od Organizatorów i Obsługi Konwentu i nie stanowi podstaw do roszczeń

14.   Zabrania się korzystając z narzędzi Konwentu powielania, kopiowania i sprzedaży jakichkolwiek produktów chronionych prawami autorskimi bez posiadania odpowiednich praw i licencji oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

15.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

16.   Wizerunki uczestników z ich kamer internetowych oraz ich wirtualnych „avatarów” oraz treść publicznych czatów mogą być utrwalane poprzez zrzuty ekranów (tzw. „screeny”) bądź nagrania filmowe dokonywanie przez Organizatora w celu promocji Konwentu.

17.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają świadomą zgodę, że korzystając z publicznej komunikacji w aplikacjach, udostępniając w nich swój wizerunek m.in. przez kamerę internetową, oraz publikując publiczne treści na czatach, umożliwiają oraz dają prawo do transmisji powyższych danych poprzez środki komunikacji elektronicznej innym uczestnikom Konwentu. Jakiekolwiek wynikłe z powyższego konsekwencje nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Organizatorów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie wyżej wymienionych danych przez osoby trzecie.

18.   W przypadku punktów programu wymagających zapisów, zapisanie się na określony punkt nie gwarantuje, że się on odbędzie. Co nie rodzi podstaw do roszczeń wobec Organizatorów, którzy dochowują staranności, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

19.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie przed i w czasie trwania Imprezy.

20.   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.