Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon 2019 umożliwia uczestnikom imprezy posiadającym ważną akredytację skorzystanie z przestrzeni noclegowej.

Podczas przebywania na terenie obiektów noclegowych Uczestnicy korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia w grupie, szczególnie szacunku wobec innych mieszkańców. Uczestnik ma prawo do korzystania z udostępnionych pomieszczeń noclegowych oraz pomieszczeń sanitarnych.

 

 1. Lokalizacje dostępnych miejsc noclegowych:

 

 1. SP 13 ul. Krasińskiego 45/47

Obiekt czynny dla uczestników od godziny 18:00 dnia 13.09.2019 r. (piątek) do godziny 13:00 dnia 15.09.2019 r. (niedziela).

Dostępne są dwie sale gimnastyczne oraz korytarze zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze.

Dwie sale lekcyjne zarezerwowane są wyłącznie do użytku Wolontariuszy.

 1. LO 10 Plac Świętej Katarzyny 9

Obiekt czynny dla uczestników od godziny 20:15 dnia 13.09.2019 r. (piątek) do godziny 13:00 dnia 15.09.2019 r. (niedziela).

Do użytku uczestników Festiwalu dostępna jest sala gimnastyczna.

 1. SP 26 ul. Fałata 88/90

Obiekt czynny dla uczestników od godziny 16:00 dnia 13.09.2019 r. (piątek) do godziny 13:00 dnia 15.09.2019 r. (niedziela).

Obiekty będą czynne całą dobę podczas trwania Festiwalu.

 

 1. Zasady korzystania z obiektów noclegowych:

 

 1. Uczestnik korzystający z noclegu zobowiązuje się do utrzymywania w czystości udostępnionych pomieszczeń, dbania o powierzone sprzęty, przestrzegania zasad PPOŻ.

 2. Na terenie obiektów noclegowych niedozwolone jest korzystanie z urządzeń AGD (m.in. czajników, tosterów, grzałek) za pomocą ogólnodostępnych gniazdek elektrycznych i innych przyłączy. W celu skorzystania z prądu udostępnione zostaną punkty obsługiwane przez wolontariuszy, w których można będzie skorzystać z prądu.

 3. Na teren obiektów nie można wnosić przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych.

 4. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu oraz narkotyków, a także innych nielegalnych substancji.

 5. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach. Wewnątrz budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz substancji niedozwolonych.

 6. Samowolne przenoszenie sprzętu należącego do obiektu noclegowego oraz przywłaszczanie cudzego mienia jest niedozwolone.

 7. Cisza nocna obowiązuje między godziną 22:00 a 6:00.

 8. Na terenie hal noclegowych obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

 9. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Obiektu należy zgłaszać opiekunom Obiektów. Odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody ponoszą ich sprawcy, zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej (w tym finansowej).

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste.

 11. Za niestosowanie się do Regulaminu Organizator może nakazać opuszczenie terenu obiektów noclegowych.

 12. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik może zostać usunięty
  z terenu imprezy oraz pozbawiony identyfikatora uprawniającego do przebywania na Festiwalu.

 13. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.

 14. W kwestiach nieujętych w powyższym Regulaminie Obiektów noclegowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Coperniconu 2019.