Zostań wolontariuszem!

Żadna kosmiczna wyprawa nie zakończy się sukcesem bez pełnej entuzjazmu i chęci działania załogi. Rok w rok nieustraszeni Gżdacze i Patrolowcy zbierają się tłumnie, by współtworzyć Copernicon. Stanowią nieodłączną część naszego konwentu – Ty też również możesz do nich dołączyć!

Rozpiera Cię solarna energia? Nie opuszcza Cię chęć niesienia pomocy i niestraszne są Ci bliskie spotkania trzeciego stopnia? Te cechy czynią Cię idealnym kandydatem na Gżdacza lub Patrolowca!

A może znasz także innych spragnionych międzygwiezdnych przygód ochotników? Nie wahaj się wysłać im holowiadomości o naborze – im nas więcej, tym podróż raźniejsza.

Masz samochód i chcesz zostać naszym kierowcą? Napisz maila na:  szymon.waroch@copernicon.pl

Masz sprzęt fotograficzny i chcesz zostać naszym fotografem? Napisz maila na:  hubert.kepa@copernicon.pl

UWAGA: kierowcy i fotografowie są wolontariuszami Coperniconu, ale nie są gżdaczami ani patrolowcami.

Regulamin Wolontariatu podczas Festiwalu Copernicon 2023

 1. Wolontariat jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Festiwal

 1. Festiwal Gier i Fantastyki Copernicon 2023 (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 15-17 września 2023 roku w Toruniu.
 2. Głównym organizatorem Festiwalu jest organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn”, z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 1 sierpnia 2012 roku pod numerem 0000428487, zwana dalej Organizatorem.

Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w Festiwalu, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.
 2. Koordynacją i nadzorem pracy wolontariuszy zajmują się wyznaczeni do tego organizatorzy.
 3. Podstawą pracy wolontariusza jest umowa wolontariacka zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.
 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu, tj. 15.09.2023 r.
 5. Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do okazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas Festiwalu. Wzór zgody dostępny jest pod adresem: [LINK].
 6. Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie [LINK].
 7. Rekrutacja otwarta będzie od 11.07.2023 r. do 13.08.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji oraz nie jest zobowiązany do rozpatrywania zgłoszeń wysłanych po terminie zamknięcia rekrutacji.
 8. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 20.08.2023 r. drogą mailową. E-mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń.
 10. Brak potwierdzenia udziału za pomocą wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej z organizatorem będzie skutkował usunięciem z uczestnictwa w wolontariacie.
 11. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia przed wydarzeniem. Forma i termin szkolenia zostaną zakomunikowane po zamknięciu zgłoszeń.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania liczby godzin ujętych w grafiku i umowie wolontariackiej. Minimalną liczbą zagrafikowanych godzin jest 12h. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy wolontariusz przepracował dyżur w zagrafikowanym wymiarze.
 3. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:
  1. dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie Festiwalu;
  2. wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów;
  3. wykonywania powierzonych zadań w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników Festiwalu;
  4. przestrzeganie grafiku dyżurów;
  5. dbanie o dobre imię i wizerunek Festiwalu;
  6. pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości;
  7. informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych.
 4. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz współuczestników Festiwalu, w tym pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu się. 
 5. Wolontariusza w koszulce wolontariackiej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub zażywania innych środków odurzających. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie usunięty zarówno z wolontariatu, jak i z terenu Festiwalu.
 6. Wolontariusz w koszulce wolontariackiej poza godzinami dyżurów może zostać uznany za chętnego do dorywczej pracy i do takiej zobowiązany według uznania organizatorów.
 7. Wolontariusz zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu Festiwalu dostępnego pod [LINK].

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz, który odbędzie 12h dyżuru, jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej. W przypadku kupienia przez wolontariusza biletu wstępu na Festiwal przed otrzymaniem decyzji o zostaniu wolontariuszem, jest on uprawniony do ubiegania się o zwrot opłaty za okazaniem potwierdzenia zakupu.
 2. Organizator zapewnia wolontariuszom:
  1. strój służbowy (koszulkę o zgłoszonym kroju i rozmiarze);
  2. bezpłatny nocleg w trakcie trwania Festiwalu (tj. od piątku do niedzieli) w postaci wspólnej sali i dostępu do sanitariatów. Wolontariusze muszą samodzielnie zaopatrzyć się w śpiwory, karimaty lub inne podobne wyposażenie;
  3. co najmniej jeden ciepły posiłek – obiad;
  4. przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy;
  5. zaświadczenie o odbyciu wolontariatu;
  6. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Dla wolontariuszy będą także dostępne ograniczone ilości wody i jedzenia (w postaci tostów), które nie stanowią jednak pełnoprawnego posiłku.

Pozostałe postanowienia

 1. Przed Festiwalem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy organizatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy. Inne kanały komunikacji mogą być wykorzystywane pomocniczo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.